Ochrana osobních údajů

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY SPOLEČNOSTI BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., IČ: 27386732 o zpracování osobních údajů získaných v souvislosti s plněním smluvního vztahu na základě uzavřené smlouvy o sdružených službách dodávky (elektřiny a/nebo plynu).

Obecné informace

Společnost BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., IČ: 27386732, zpracovává osobní údaje:

  • za účelem uzavření smluvního vztahu, jeho plnění, změny nebo ukončení, dále z důvodu uplatnění nároků, které společnosti z těchto smluvních vztahů vznikly;
  • identifikační a adresní údaje klienta nebo osoby oprávněné za něj jednat na základě plné moci (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefonické a elektronické kontakty, rodné číslo – pokud je uvedeno na dokladech jiných poskytovatelů služeb, kopie OP – pouze pro prokázání v procesu změny dodavatele a pouze údaje rozhodné pro uzavření smluvního vztahu, ostatní údaje jsou anonymizované);
  • v listinné a elektronické podobě prostředky výpočetní techniky.

Tyto osobní údaje:

  • jsou zpracovávány zaměstnanci společnosti BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. a společností Iron Mountain Česká republika s.r.o., a to na základě uzavřené smlouvy se společností Iron Mountain Česká republika s.r.o.,  o skladování dokumentů;
  • mohou být zpřístupněny orgánům činným v trestním řízení, soudům, veřejným úřadům, finančním ústavům, kontrolním orgánům – Energetický regulační úřad, provozovatelům distribučních soustav (PDS), OTE, a.s. (Operátor trhu).

Právo subjektu na podání informací o jeho zpracovávaných osobních údajích

Osoby, jejichž údaje společnost BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. zpracovává za výše uvedeným účelem, mají v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. nárok na poskytnutí informací ohledně svých osobních údajů.

  1. Subjekt může podat v souladu s § 12 zákona č. 101/2000 Sb. žádost o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů. Tomuto žadateli je vždy písemně sděleno, jaký je účel zpracování jeho osobních údajů, jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány (případně jejich kategorie včetně dostupných informací o jejich zdrojích). Za poskytnutí těchto informací lze požadovat úhradu (která však nesmí převýšit náklady nezbytné na jejich poskytnutí).
  2. Pokud subjekt zjistí nebo se domnívá, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může v souladu s § 21 zákona č. 101/2000 Sb. požádat:
  1. a) o vysvětlení,
    b) aby byl odstraněn takto vzniklý stav (např. může požádat o blokování těchto osobních údajů, provedení jejich opravy, doplnění nebo jejich likvidaci).

V tomto případě je posuzována oprávněnost žádosti. Žadatel je vždy písemně informován o posouzení žádosti a o přijatých a provedených opatřeních.

Žádosti prosím zasílejte na:
e-mailovou adresu: kontakt@bohemiaenergy.cz nebo písemně na adresu: BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., Na Poříčí 1047/24, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00.