Informace o webu

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.reseni4business.cz (dále jen „Stránky”) je společnost BOHEMIA ENERGY entity, s.r.o., se sídlem Na Poříčí 24-26, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 115621, IČ: 273 86 732, DIČ: CZ27386732, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon ve znění pozdějších předpisů, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „Provozovatel“).

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu v jakékoli podobě, v jakémkoli zpracování, uspořádání či v jakémkoli souboru, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.reseni4business.cz

Bez souhlasu Provozovatele není dovoleno užívat stránky jinak než pro vlastní potřebu uživatele (a to jak v celku, tak jejich jednotlivé části). Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany Provozovatele. Přístup na stránky www.reseni4business.cz a jejich užití je bezplatné. Podmínky používání Stránek, se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto Stránky (dále jen „Uživatelé“).

Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů při používání těchto Stránek se řídí těmito Podmínkami užití internetových stránek www.reseni4business.cz (dále jen „Podmínky“). Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen „Uživatelé“). Uživatelé vyjádří souhlas s Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užijí jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit či pozměnit tyto Podmínky. Proto si Uživatel vždy ihned když vstoupí na Stránky a/nebo je začne využívat před tím, než si zobrazí jakýkoli další obsah Stránek, opakovaně přečte tyto Podmínky. Tím, že Uživatel bude využívat Stránky po změnách či úpravách Podmínek, souhlasí s těmito pozměněnými či upravenými Podmínkami a potvrzuje, že si Podmínky opakovaně přečetl a porozuměl jim. Pokud Uživatel nesouhlasí s těmito Podmínkami, nesmí Stránky využívat. Provozovatel výslovně zamítá jakékoliv Uživatelem navržené podmínky, které jsou nad rámec Podmínek nebo jsou s nimi v rozporu. Takovéto podmínky nejsou platné ani účinné.

Provozovatel si vyhrazuje právo přebírat některé z informací zveřejňovaných na stránkách www.reseni4business.cz z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné, přesto neodpovídá v žádném případě za správnost a aktuálnost těchto informací

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na Stránkách, s výjimkou tohoto dokumentu a s výjimkou zveřejnění ceníků Provozovatele a všeobecných obchodních podmínek, či podmínek produktových řad Provozovatele, nemá povahu právního jednání, nebude-li v jednotlivých případech stanoveno Provozovatelem jinak.

Informace a jejich bezpečnost, předávání osobních údajů

Provozovatel spolupracuje se subjekty, které mu poskytují různé služby. Tyto subjekty, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními údaji Uživatele, přičemž s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu. Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám.

Provozovatel si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním řízení a vyšetřování ve veřejném zájmu.

Provozovatel informuje Uživatele, že uživatelská jména a hesla, která používá Uživatel při přihlášení se na Stránkách Provozovatele, mohou být uchovávána webovým prohlížečem Uživatele. Uchovávání těchto údajů je možné zakázat, konkrétní nastavení záleží na typu webového prohlížeče, který Uživatel pro procházení Stránek Provozovatele používá.

Využívání obsahu Stránek Uživateli

Uživatel se zavazuje, že se při používání těchto Stránek bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku a s těmito Podmínkami, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva Provozovatele ani ostatních Uživatelů.

Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

  • zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu Provozovatele do obsahu či technické podstaty Stránek;
  • zasahovat do bezpečnosti těchto Stránek;
  • přistupovat na Stránky, zadávat, měnit anebo číst data na Stránkách za pomoci automatizovaných skriptů anebo dalšího speciálního programového vybavení umožňujícího dávkově zpracovávat anebo hromadně vytěžovat informace (např. roboty, crawlery a spidery); pravidla používání těchto programů jsou upraveny dle: http://en.wikipedia.org/wiki/Robots_exclusion_standard)
  • zasahovat jiným Uživatelům do užívání těchto Stránek anebo jakýmkoli způsobem jim v užití Stránek bránit;
  • využívat Stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam) a řetězových zpráv;
  • zasílat na Stránky zprávy anebo nahrávat soubory obsahující viry, nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy;
  • vytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity odesílatele, či pokoušet se proniknout na účet jiných Uživatelů;

V případě porušení těchto pravidel Uživatelem, může být ze strany Poskytovatele takové jednání považováno za porušení smluvních podmínek, resp. takovému Uživateli může být přístup na Stránky znemožněn.

Omezení odpovědnosti

Tyto Stránky, jejich obsah, a jakékoliv služby a produkty zde nabízené či uvedené jsou poskytovány “tak jak jsou” a “jak jsou k dispozici”. Případná rizika a škody, které by mohly Uživatelům vzniknout v souvislosti s užíváním těchto Stránek, jdou zcela k tíži Uživatele a Provozovatel za ně nenese žádnou odpovědnost. Ustanovení Podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelná, budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Cookies

“Cookies” jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání. Cookies umožňují například přizpůsobit webové stránky zájmům Uživatele nebo uložit uživatelské jméno, které pak nemusí být znovu pokaždé zadáváno. Jako většina internetových stránek, i Stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto Stránkách. Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

Kódy třetích stran

Na těchto Stránkách jsou použity kódy společnosti Google. Provozovateli pomáhají zkvalitňovat Obsah Stránek a rovněž analyzují chování zákazníků na Stránkách. Při probíhajících kampaních se mohou na omezenou dobu objevit i kódy dalších měřících nástrojů.

Právní příslušnost

Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu s právními předpisy České republiky.